Groen

Groen speelt een belangrijke rol in het ontwerp van Nagele. Het draagt bij aan de beleving en identiteit van Nagele en de wens om “de natuur in haar volheid en vrijheid in grijpbare nabijheid van de bewoners te brengen”… (forum 1952).

Het is Aldo van Eyck die begin 1954 de definitieve plankaart tekent, waarna Mien Ruys en Wim Boer opdracht krijgen het groenplan en beplantingsplan verder uit te werken. Het resultaat van Mien Ruys en Wim Boer vormt een wezenlijk onderdeel van het totale ontwerp van Nagele. Nagele is daarmee één van de eerste projecten in Nederland waarbij de landschappelijke ontwerpers op gelijkwaardig niveau met stedenbouwers en architecten hebben gewerkt aan een totaalplan. Het groen is in de plannen voor Nagele een belangrijke drager voor de stedenbouwkundige structuur. Met behulp van een zestal beplantingstypen is het groen ordenend en ruimtevormend toegepast als; windsingel, vizieren en kaders, centrale groene ruimte, hoven, drempels en groenstroken. In de brochure Groenstructuurplan Nagele is hier meer informatie over te vinden.

Het plan van 3 mei 1956 is de basis geweest voor de groenaanleg van Nagele. Op onderdelen, met name in het middengebied, is afgeweken van dit plan. In een brief van 10 juni 1974, naar aanleiding van een bezoek aan Nagele, gaat Mien Ruys hier op in. Hieruit blijkt ook dat ze niet star vasthield aan de oorspronkelijke uitgangspunten. Als de behoefte van de bewoners daartoe aanleiding geeft zouden plannen aangepast moeten worden, maar wel met een duidelijke visie op het totaal. De beplanting bracht, naar haar mening, de beleving van natuur en de ervaring van de seizoenen in de leefomgeving van de mensen.

Eind 2013 is ‘Groenstructuurplan Nagele’ vastgesteld. Het doel van dit plan is niet het reconstrueren van de oorspronkelijke opzet, maar een vertaling of interpretatie hiervan met de huidige situatie als uitgangspunt. De zes beplantingstypes en hun hiërarchie in de ruimtelijke compositie zijn daarin leidend.

  • Nagele is ruim opgezet met een overvloed aan groen.
  • Alleen ter hoogte van de vaart wordt de groene windsingel rond Nagele doorbroken.
  • Mien Ruys heeft een belangrijke stempel gedrukt op het groenplan voor Nagele.
  • In 2014 is een start gemaakt met het herstel en geleidelijk verjongen van het groen.